Chemical characteristics of rainwater at an urban site of south-central India

Kulshrestha [Monika J.] ; Kulshrestha [U.C.] ; Sastry [G.S.R.] ; Sekar [R.] ; Vairamani [M.]