A wind-tunnel study of windbreak drag

Guan [Dexin] ; Zhang [Yushu] ; Zhu [Tingyao]