Intensity of Hydrological Cycles in Warmer Climates

Kumar [Arun] ; Schlesinger [Michael E.] ; Wang [Wanqiu] ; Yang [Fanglin]