A biogenic volatile organic compounds emission inventory for Beijing

Shuyu [Zhang] ; Yuhua [Bai] ; Zhihui [Wang]