Mixture state of individual Asian dust particles at a coastal site of Qingdao, China

Iwasaka [Yasunobu] ; Matsuki [Atsushi] ; Shi [Guangyu] ; Trochkine [Dmitri] ; Zang [Jiaye] ; Zhang [Daizhou]