The climatology of hail in the plain of Friuli Venezia Giulia

Giaiotti [Dario] ; Nordio [Sergio] ; Stel [Fulvio]