36. On the formation of Subtropical Countercurrent to the west of the Hawaiian Islands (DOI 10.1029/2002JC001366)

Liu [Qinyu] ; Wang [Qi] ; Wang [Shaoxia] ; Wang [Wei]