27. Transport of North Pacific Intermediate Water across Japanese WOCE sections (DOI 10.1029/2002JC001662)

Fukasawa [Masao] ; Hartoyo [Djoko] ; Kashino [Yuji] ; Mizuno [Keisuke] ; Suginohara [Nobuo] ; Yoritaka [Hiroyuki] ; You [Yuzhu]