Surface ozone measurements at tropical rural coastal station Tranquebar, India

Debaje [S.B.] ; Ganesan [K.] ; Jadhav [D.B.] ; Jeyakumar [S. Johnson] ; Seetaramayya [P.]