The Kyoto Protocol: Problems of Ratification

Gitarskii [M.L.] ; Izrael [Yu.A.] ; Nakhutin [A.I.] ; Nazarov [I.M.] ; Yakovlev [A.F.]