13. On the eddy-Kuroshio interaction: Meander formation process (DOI 10.1029/2002JC001583)

Mitsudera [Humio] ; Taguchi [Bunmei] ; Waseda [Takuji] ; Yoshikawa [Yasushi]