Distribution of Extreme Wind Speeds on Sakhalin Island

Kato [E.] ; Savel'ev [V.Yu.] ; Shevchenko [G.V.]