Teleconnections in Interannual Variations of the Total Ozone Content over the Northern Hemisphere

Bekoryukov [V.I.] ; Fedorov [V.V.] ; Glazkov [V.N.] ; Kiryushov [B.M.] ; Zhadin [E.A.]