Thermal field over Tibetan Plateau and Indian summer monsoon rainfall

Bansod [Sanjay D.] ; Lin [Zhenyao] ; Yin [Zhi-Yong] ; Zhang [Xueqin]