Thermocline Oscillation and Warming Event in the Tropical Indian Ocean

Hu [Haoran] ; Qian [Weihong] ; Zhu [Yafen]