Seasonal variations of anthropogenic sulfate aerosol and direct radiative forcing over China

Min [Jin-Zhong] ; Wang [Ti-Jian] ; Xu [Yong-Fu]