Reinitialized versus Continuous Simulations for Regional Climate Downscaling

Qian [Jian-Hua] ; Seth [Anji] ; Zebiak [Stephen]