2. Observations of Black Sea mesoscale eddies and associated horizontal mixing (DOI 10.1029/2002JC001390)

Ginzburg [Anna L.] ; Kostianoy [Andrey G.] ; Kremenetskiy [Vyacheslav V.] ; Krivosheya [Vladimir G.] ; Poulain [Pierre-Marie] ; Stanichny [Sergey V.] ; Zatsepin [Andrei G.]