Climatic Aridity and the Relocations of the Zhou Culture in the Southern Loess Plateau of China

Chen [Shue] ; Ding [Min] ; Huang [Chun Chang] ; Li [Pinghua] ; Mao [Longjiang] ; Pang [Jiangli] ; Zhao [Shichao] ; Zhou [Qunying]