Special Section: The Saharan Dust Experiment (SHADE) - SAH 1. Measurement and modeling of the Saharan dust radiative impact: Overview of the Saharan Dust Experiment (SHADE) (DOI 10.1029/2002JD003273)

Chatenet [B.] ; Formenti [P.] ; Francis [P.] ; Goloub [P.] ; Haywood [J.] ; Highwood [E.J.] ; Leon [J.F.] ; Myhre [G.] ; Pelon [J.] ; Tanre [D.]