Evolution of ENSO-Related Rainfall Anomalies in East Asia

Hu [Zeng-Zhen] ; Kirtman [Ben P.] ; Wu [Renguang]