Application of a "Big-Tree" model to regional climate modeling: a sensitivity study

Lin [N.-S.] ; Yu [R.-C.] ; Zeng [X.-M.] ; Zhang [L.-J.] ; Zhang [R.-J.] ; Zhao [M.] ; Zheng [Y.-Q.]