Analysis of percolation and seepage through paddy bunds

Chen [Jui-Sheng] ; Chen [Shih-Kai] ; Huang [Han-Chen] ; Liu [Chen-Wuing]