Aerosols and Clouds (AAC) - AAC 3. Northeast Asian dust storms: Real-time numerical prediction and validation (DOI 10.1029/2003JD003667)

Chun [Youngsin] ; Dong [Chaohua] ; Kanai [Yutaka] ; Leslie [Lance M.] ; Lin [Zhaohui] ; Shao [Yaping] ; Song [Zhenxin] ; Wang [Jianjie] ; Yabuki [Sadayo] ; Yang [Yan] ; Zhang [Zhihuang]