Micrometeorological fluxes under the influence of regional and local advection: a revisit

Lee [Xuhui] ; Liu [Jiandong] ; Liu [Yunfen] ; Min [Qingwen] ; Sun [Xiaomin] ; Yu [Qiang] ; Zhang [Xianzhou]