An operational heat/health warning system in shanghai

Huang [Jiaxin] ; Kalkstein [L.S.] ; Lin [Songbai] ; Shao [Demin] ; Tan [Jianguo] ; Yin [Hebao]