Mechanisms for Torrential Rain Associated with the Mei-Yu Development during SCSMEX 1998.

Lau [K.-M.] ; Qian [Jian-Hua] ; Tao [Wei-Kuo]